Menu

BRC GS wersja 8 – jakie wymagania wprowadza?

British Retail Consotrium, w skrócie BRC, to brytyjska organizacja skupiająca brytyjskie, skandynawskie, duńskie i holenderskie sieci hipermarketów.

Opracowała ona następujące standardy: 

 • BRC GS Food,
 • BRC GS Storage & Distribution,
 • BRC GS Standard for Packaging Materials,
 • BRC GS Consumer Products,
 • BRC GS Agents  and Brokers.

Standardy BRC GS stanowią zobowiązania nałożone na uczestników sektora spożywczego, a także wymagania stawiane przez jednostki certyfikujące i audytorów. Program certyfikacji ma szeroki zakres. Wymaga przy tym zaangażowania kierownictwa, umiejętnego zarządzania ryzykiem, a także kontroli określonych procesów i produktów. Do otrzymania stosownego certyfikatu, konieczne jest uzyskanie wysokiego poziomu zgodności przez jednostkę audytowaną. 

W jaki sposób BRC GS wersja 8 różni się od poprzedniej wersji standardu BRC? 

Wersja 8 BRC Global Standard for Food Safety obowiązuje od 1 lutego 2019 roku. Opracowanie ostatniego wydania standardu nastąpiło po konsultacjach mających na celu zrozumienie wymagań zainteresowanych stron oraz dokonanie przeglądu problemów występujących w przemyśle spożywczym. W analizie koniecznych zagadnień brały udział specjalnie wyselekcjonowane grupy robocze, w składzie których znaleźli się producenci żywności, sprzedawcy detaliczni, firmy świadczące usługi gastronomiczne, a także jednostki certyfikujące oraz niezależni eksperci techniczni. Opracowany w ten sposób standard BRC GS wersja 8 stanowi wiodący system Global Food Safety Initiatine (GFSI). Głównymi wymaganiami normy są: 

 • przyjęcie i wdrożenie systemu HACCP, 
 • posiadanie udokumentowanego i skutecznego Systemu Zarządzania Jakością, 
 • środki zakładowej ochrony środowiska, produktów, procesów i personelu. 

Ponadto, wersja 8 standardu BRC ma na celu: 

 • zachęcanie do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów, 
 • rozszerzanie wymagań dotyczących monitorowania środowiska
 • zachęcanie zakładów do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności przed zanieczyszczeniem, 
 • precyzowanie wymagań dotyczących stref ryzyka produktów, 
 • uściślenie wymagań dla zakładów zajmujących się produkcją karmy dla zwierząt domowych, 
 • zapewnienie globalnego zasięgu wraz z analizą porównawczą przedsiębiorstw z innymi firmami działającymi w branży spożywczej. 

Jakie firmy powinny dostosować swoje działania do wymagań standardu BRC GS?

Do wymagań stawianych przez standard BRC GS, w tym BRC Food, powinny dostosować swoje działania następujące firmy: 

 • producenci żywności oraz dostawcy żywności tzw. „marki własnej”,
 • firmy wykonujące usługi z zakresu składowania, dystrybucji oraz sprzedaży hurtowej paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych, 
 • producenci opakowań i materiałów opakowaniowych, 
 • pośrednicy i agenci, czyli wszystkie podmioty, które nie produkują, nie przetwarzają, nie pakują i nie przechowują we własnych obiektach żywności, a jedynie kupują oraz sprzedają produkty. 

Firmami, które także powinny dostosować swoje działania do wymagań standardu BRC GS i potwierdzić ich zgodność przy pomocy stosownego audytu, są producenci wyrobów gospodarstwa domowego, kosmetyków i innych produktów nie będących żywnością ani opakowaniami, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. 

Weryfikacja prawidłowości wprowadzenia standardu BRC GS 

Weryfikacja prawidłowości wprowadzenia standardu BRC GS przez dany podmiot przebiega na podstawie stosownego audytu. Zakres i czas jego trwania zależą od specyfiki poddawanej ocenie organizacji. W trakcie audytu sprawdzane są zawarte w klauzulach standardu BRC GS podstawowe wymagania obejmujące: 

 • zaangażowanie kadry kierowniczej wyższego szczebla, 
 • pracowników,
 • ocenę lokalizacji, 
 • plan bezpieczeństwa żywności zgodny z HACCP, 
 • ocenę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Systemu Zarządzania Jakością, 
 • kontrolę produktu, 
 • kontrolę procesów produkcji. 

Weryfikacja może odbywać się zarówno przy pomocy audytów zaplanowanych, jak i niezapowiedzianych. Każdy audyt kończy się przyznaniem danemu podmiotowi oceny w skali od A do D oraz U, oznaczającego brak certyfikacji (od angielskiego uncertified, czyli niecertyfikowany). Organizacja, która otrzymała ocenę U, musi ponownie przeprowadzić audyt, nim przyznana jej zostanie ocena końcowa. W wypadku organizacji, które uzyskały ocenę A lub B, certyfikat potwierdzający prawidłowość wprowadzenia standardu BRC GS wystawiany jest na 12 miesięcy, z kolei przy ocenie C lub D na okres 6 miesięcy. Po upływie tego czasu konieczne jest przeprowadzenie kolejnej weryfikacji.