Menu

W jakich przypadkach wszczyna się postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe to formalny proces, w którym organy podatkowe badają i ustalają zobowiązania podatkowe podatników lub podejmują inne czynności związane z realizacją prawa podatkowego. Poniżej omówimy kluczowe kwestie związane z tym procesem.

Co to jest postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe to formalny proces administracyjny, w ramach którego organy podatkowe dokonują oceny, badania i ustalania zobowiązań podatkowych podatników, a także innych kwestii związanych z prawem podatkowym. Jest to zestaw działań podjętych przez organy podatkowe w celu wyjaśnienia, ustalenia i, w razie potrzeby, egzekwowania należności podatkowych. Proces ten regulowany jest odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, które gwarantują prawa i obowiązki zarówno podatników, jak i organów podatkowych.

Przyczyny wszczęcia postępowania podatkowego

Istnieje wiele przyczyn, dla których może zostać wszczęte postępowanie podatkowe. Oto najczęstsze z nich:

 • Kontrola podatkowa: Organ podatkowy może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli podatkowej w celu zweryfikowania prawidłowości deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika.
 • Niejasności w zeznaniach podatkowych: W przypadku wykrycia nieścisłości, niejasności lub braków w zeznaniach podatkowych, organ podatkowy może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia tych kwestii.
 • Podejrzenie o unikanie opodatkowania: Jeśli istnieją podstawy do podejrzenia, że podatnik unika zapłaty należnego podatku, organ podatkowy ma prawo wszcząć postępowanie w celu zbadania sprawy.
 • Zgłoszenie przez innych podatników lub osoby trzecie: Informacje od innych podatników lub osób trzecich dotyczące potencjalnych nieprawidłowości mogą skłonić organ podatkowy do wszczęcia postępowania.
 • Wniosek o interpretację przepisów podatkowych: Podatnicy mogą zwracać się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego. W takim przypadku organ podatkowy podejmuje postępowanie w celu udzielenia odpowiedzi.
 • Korekta zeznań podatkowych przez podatnika: Jeżeli podatnik zdecyduje się na skorygowanie złożonych wcześniej deklaracji podatkowych, może to skutkować wszczęciem postępowania podatkowego w celu weryfikacji wprowadzonych zmian.

Każda z powyższych przyczyn ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia zarówno ze strony organu podatkowego, jak i podatnika. W związku z tym ważne jest, aby podatnicy byli świadomi swoich praw i obowiązków w trakcie postępowania podatkowego.

Cel postępowania podatkowego

Głównym celem postępowania podatkowego jest ustalenie prawidłowej kwoty podatku należnego. Proces ten może również prowadzić do stwierdzenia nadpłaty lub zastosowania ulg podatkowych.

Strony w postępowaniu podatkowym

Głównymi stronami w postępowaniu podatkowym są:

 • Podatnik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której dotyczy postępowanie,
 • Organ podatkowy: instytucja państwowa odpowiedzialna za ustalanie i ściąganie podatków.

Przebieg postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe zwykle rozpoczyna się od wszczęcia sprawy przez organ podatkowy. Następnie organ ten prowadzi niezbędne badania, zbiera dowody i dokonuje analiz. Po zakończeniu tych działań, organ podejmuje decyzję końcową.

Jak może się zakończyć postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe, w zależności od okoliczności i zgromadzonych dowodów, może dojść do różnych zakończeń:

 • Decyzją stwierdzającą zobowiązanie podatkowe: Jest to najczęstsza forma zakończenia postępowania. Organ podatkowy, na podstawie zgromadzonych dowodów, ustala wysokość zobowiązania podatkowego, które podatnik jest zobowiązany uiścić.
 • Decyzją stwierdzającą nadpłatę: W sytuacji, gdy ustalono, że podatnik zapłacił więcej niż powinien, organ podatkowy stwierdza nadpłatę i wskazuje sposób jej zwrotu.
 • Uznaniem postępowania za bezzasadne: Jeśli po przeprowadzeniu analizy organ podatkowy uzna, że postępowanie było bezzasadne, może je umorzyć, nie stwierdzając żadnego zobowiązania lub nadpłaty.
 • Zawarcie ugody: W pewnych okolicznościach, gdy istnieje spór między organem podatkowym a podatnikiem, strony mogą dojść do porozumienia poprzez ugodę, określając warunki rozwiązania sporu.
 • Umorzenie postępowania: W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie stanu faktycznego lub prawnego, lub z innych przyczyn, organ podatkowy może umorzyć postępowanie.

Czy można się od niego odwołać?

Tak, podatnik ma prawo odwołać się od decyzji organu podatkowego do wyższego organu lub do sądu administracyjnego.

Czy warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej?

Skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej w trakcie postępowania podatkowego może przynieść wiele korzyści:

 • Ekspertyza w zakresie prawa podatkowego: Prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych obszarów prawa. Eksperci z kancelarii adwokackiej dysponują aktualną wiedzą i doświadczeniem, które mogą być kluczowe dla sukcesu w postępowaniu.
 • Obrona interesów podatnika: Adwokat reprezentujący podatnika będzie dążył do ochrony jego praw i interesów, argumentując na korzyść klienta i kwestionując decyzje organu podatkowego, jeśli będzie to uzasadnione.
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach: Postępowanie podatkowe może być stresujące i obciążające dla podatnika, zwłaszcza gdy grozi mu wysokie zobowiązanie podatkowe. Kancelaria adwokacka zapewnia wsparcie, radę i reprezentację w trakcie całego postępowania.
 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych: Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym może pomóc nie tylko w obronie przed potencjalnymi zobowiązaniami, ale również doradzić w zakresie optymalizacji podatkowej, pomagając podatnikowi w osiągnięciu korzystnych rozwiązań finansowych.

Skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej w trakcie postępowania podatkowego jest inwestycją w profesjonalną obronę i reprezentację, co może przynieść znaczące korzyści w długoterminowej perspektywie.

doradztwo

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Prawo podatkowe jest skomplikowane, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym może pomóc w uniknięciu tych błędów, zoptymalizowaniu zobowiązań podatkowych i skutecznej obronie interesów podatnika w trakcie postępowania. Dodatkowo wielu adwokatów oferuje doradztwo podatkowe przedsiębiorcom