Menu

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Twojej firmie

W obliczu ogromnego wzrostu gospodarczego i dobrze prosperującemu rynkowi zarówno wszelkiego rodzaju towarów, jak i usług, pojawianie się nowych firm na horyzoncie nie dziwi dziś właściwie nikogo.

Aby jednak zarówno nowe, jak i ustabilizowane już firmy mogły utrzymać swoją pozycję na rynku i utrzymać swoją konkurencyjność, konieczność sprostania surowym wymogom i standardom staje się coraz ważniejsza. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna publikuje od kilku lat zaktualizowane wersje standardów obowiązujących w poszczególnych branżach, przedstawiając obowiązujące na dziś dzień wymogi dla firm, które chcą pozostać istotną częścią rynku. W udawadnianiu swojej wiarygodności ma pomóc im certyfikacja systemów zarządzania różnymi aspektami działalności firmy. Wśród nich wyróżnić można między innymi zarządzanie jakością dyktowane normą ISO 9001. Jak przebiegają etapy certyfikacji i jakie wymogi należy spełnić, aby uzyskać formalne potwierdzenie zgodności ze standardem?

Wybór odpowiedniej normy

Istnieje wiele norm wyznaczających standardy działania w różnych obszarach zarządzania interesem firmy. Poza ISO 9001 wyznaczającą wymogi dla systemów zarządzania jakością, przedstawiciele różnych gałęzi rynku mogą certyfikować się do norm dotyczących systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem i higieną pracy, czy bezpieczeństwem informacji.

Wszystkie wspomniane normy zostały opublikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i są budowane według określonego schematu, dzięki czemu certyfikowanie się do jednej z nich oznacza znaczące ułatwienie dla certyfikacji w pozostałych obszarach. Norma ISO 9001 wydaje się być jednak tą najbardziej standardową, obowiązującą bez względu na branżę, rozmiar czy zasięg danej organizacji i z tego też powodu stanowi najczęściej wybieraną normę do certyfikacji.

Etapy certyfikacji systemów zarządzania

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001 nie jest procesem prostym i zwykle wymaga ogromnego nakładu czasu, pracy i zaangażowania ze strony wszystkich członków organizacji. Wdrażanie zasad i zgodność z wymogami międzynarodowej normy nie powinno polegać bowiem na tworzeniu zupełnie nowego systemu zarządzania jakością, a raczej pracy nad stosowanym już systemem i jego udoskonaleniu do poziomu standardu ISO.

Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem do uzyskania certyfikacji będzie więc przeprowadzenie audytu wstępnego, który określi ewentualne niezgodności z obowiązującą normą i pozwoli wskazać obszary wymagające poprawy.

Proces wdrażania systemu zgodnego z normą ISO 9001, dokumentowania go oraz ewentualnej certyfikacji składa się z czterech głównych etapów. Pierwszym z nich jest wspomniana identyfikacja i analiza obecnego stanu zarządzania jakością, a więc przeprowadzenie audytu wstępnego. Po audycie przychodzi czas na planowanie przebiegu procesu wdrażania, a więc ustalanie w jaki sposób zostaną poprawione konkretne aspekty zarządzania jakością i jakie rezultaty mają one przynieść.

Etapem trzecim jest oczywiście samo wdrożenie systemu, a więc przeprowadzenie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zgodności z ISO 9001. Etap ten jest najdłuższy, wymaga wielu zmian i często regularnych audytów sprawdzających postęp i ilość pracy pozostałej do osiągnięcia sukcesu. Ostatnim etapem jest już utrzymanie statusu zgodności z normą i ciągłe doskonalenie systemu zarządzana jakością, zapewniające ciągłość zgodności. Tylko po przeprowadzeniu tak dokładnego procesu wdrażania normy możliwe jest certyfikowanie systemów zarządzania polegające na zleceniu akredytowanej jednostce certyfikującej przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

W audycie tym sprawdzona zostanie zarówno zgodność działań firmy z normą ISO 9001, jak i dokumentacja prowadzona podczas procesu jej wdrażania. Jeśli audyt wypadnie pomyślnie, firma uzyskuje certyfikat zgodności z normą. Od tego czasu certyfikat stanowi świadectwo dbałości o jakość oferowanych przez firmę produktów i usług i jest podstawą do utrzymania konkurencyjności firmy.

Pozytywne przejście procesu certyfikacji systemów zarządzania

Certyfikat, choć poświadcza o zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001, nie jest dokumentem przyznawanym bezterminowo. Jednym z podstawowych założeń norm ISO jest ciągłe doskonalenie i dążenie do poprawy, które jest też jednym z podstawowych wymagań do uzyskania i utrzymania certyfikacji. Firmy, które wyraźnie wykażą dążenie do poprawy i utrzymania wysokiej jakości swoich usług mogą być pewne, że certyfikat systemu zarządzania będzie ich najlepszą kartą w pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymywaniu dobrych stosunków z obecnymi partnerami biznesowymi.