Menu

System bezpieczeństwa żywności zgodny z polityką Unii Europejskiej

Liczba ludności na świecie szybko się zwiększa, a zasoby naturalne dostępne na naszej planecie maleją. To sprawia, że wyżywienie każdego człowieka staje się coraz trudniejsze, a produkcja żywności na tak ogromną skalę, narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia.

Jednym z takich problemów może być z pewnością zagrożenie związane z bezpieczeństwem produkowanej żywności. Zadbanie o to, aby artykuły spożywcze były w pełni bezpieczne dla każdego człowieka, jest sprawą kluczową. Z tego względu Unia Europejska wprowadza różnego rodzaju akty prawne, których zadaniem jest uregulowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności. Pozwala to ustandaryzować wiele procesów zachodzących w branży żywieniowej i ułatwić kontrolowanie tej gałęzi gospodarki. Jednak jakie akty prawne regulują obecnie kwestie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, jak poszczególne kraje muszą się stosować do tych przepisów i kto sprawuje nadzór w tym zakresie?

Jakie akty prawne regulują kwestie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej?

Kwestie związane z bezpieczeństwem żywności regulowane są przez ogromną ilość różnych aktów prawnych UE, co pokazuje tylko, jak ważna jest ta kwestia. Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa żywności regulowana jest przede wszystkim artykułami 168 (zdrowie publiczne) i 169 (ochrona konsumentów) traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Głównymi celami, prowadzonej przez Unię Europejską polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności, jest ochrona konsumentów oraz jednoczesne zapewnienie niezakłóconego działania jednolitego rynku. Przepisy stworzone przez Unię Europejską regulują kwestie związane z całym łańcuchem żywnościowym, zaczynając od kwestii związanych z uprawą ziemi aż po moment spożycia tych artykułów żywieniowych. Przedmiotem tych regulacji są kwestie bezpieczeństwa dotyczące produkcji podstawowej, warunków higieny w przetwórstwie spożywczym, pakowania, etykietowania oraz kontroli urzędowych, których celem jest sprawdzanie przestrzegania norm w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Jasno określone wymagania i normy, pomagając w podniesieniu bezpieczeństwa żywności i jednocześnie znacząco ułatwiają i usprawniają kontrolowanie tej gałęzi gospodarki. Jednym z ważniejszych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności jest z pewnością Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Wszelkie organizacje zajmujące się produkcją żywności lub biorące częściowy udział w tym procesie znajdujące się na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, muszę stosować się do wszystkich przepisów, zasad i norm narzuconych przez UE. Odnosi się to zarówno do samych producentów żywności jak i instytucji kontrolnych, które są odpowiedzialne za dopilnowanie tego, aby produkowana żywność była w pełni bezpieczna.

Kto sprawuje nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności?

Produkowana w Polsce żywność podlega systemu kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności to producent musi zadbać o kwestie bezpieczeństwa żywności, a następnie jest on kontrolowany również przez wyspecjalizowane instytucje zewnętrzne. Jedną z takich instytucji jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która sprawuje nadzór nad jakością zdrowotną żywności, substancji dodatkowych i innych składników żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i w obrocie tymi artykułami i wieloma innymi kwestiami.

Dlaczego przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa żywności są tak istotne?

Żywność to podstawowy i niezbędny do życia produkt, a jego produkcja jest jednym z najważniejszych zadań człowieka od początku jego istnienia aż do teraz i w przyszłości to się nie zmieni. Ilość ludzi zamieszkujących Ziemię stale się zwiększa, co wymaga również zwiększonej produkcji żywności, aby móc wyżywić każdą osobę. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz ilości bardzo ważna jest także jakość artykułów spożywanych i ich bezpieczeństwo. Każdy producent z pewnością dba o te kwestie w zakresie własnej działalności, jednak nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, gdyby nie ogólnie obowiązujące normy, zasady i przepisy prawne. Wszelkie tego rodzaju akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa żywności są więc bardzo ważne i pozwalają ustandaryzować produkcję żywności, co przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa artykułów spożywczych i ułatwienia kontroli nad tą branżą produkcyjną.