Menu

Pracowniczy program emerytalny – 3 filar emerytalny do spółki z pracodawcą

Oszczędzanie na emeryturę

Każda pracująca osoba odprowadza ze swojego wynagrodzenia obowiązkowe składki do ZUS z nadzieją na otrzymywanie emerytury w kwocie wystarczającej na pokrycie swoich potrzeb. Tymczasem dane prezentujące kondycję systemu emerytalnego w Polsce i niepokojąca sytuacja demograficzna pozostawiają tę kwestię pod dużym znakiem zapytania. Już dziś wiadomo, że przyszła emerytura będzie zdecydowanie niższa niż ostatnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy. ZUS prognozuje wysokość emerytury na podstawie otrzymywanych składek. Wiele osób jest zaskoczonych zbyt niską kwotą wyliczaną wstępnie przez państwowego ubezpieczyciela, która wynosi nawet 30% obecnego wynagrodzenia.

Dlatego doradcy bankowi i ubezpieczeniowi zalecają rozpoczęcie oszczędzania na emeryturę, od pierwszych lat aktywności zawodowej, aby zgromadzony przez lata kapitał zaprocentował i był uzupełnieniem niskich świadczeń emerytalnych.

Sposobów na gromadzenie środków i oszczędzanie długoterminowe jest wiele. Istotne jest regularne odkładanie pieniędzy, co miesiąc z każdej pensji. Najlepiej, gdy kwota przeznaczona na przyszłą emeryturę będzie uwzględniona wśród innych, stałych wydatków. To zwiększy pewność, że składka zostanie odłożona i powiększy gromadzony konsekwentnie kapitał.

Jak odkładać – samodzielnie czy w porozumieniu w pracodawcą?

W ofercie instytucji finansowych znajdują się specjalnie przygotowane produkty dla przyszłych emerytów. Pracownicze programy emerytalne z jednej strony stanowią dodatkową formę wynagradzania i motywowania pracowników, a z drugiej wygodny i korzystny sposób na zbudowanie 3 filaru emerytury dla pracowników.

Pracowniczy program emerytalny musi uruchomić pracodawca. Dobrowolność programu sprawia, że zarówno dla pracowników jak i dla firmy jest to produkt nieobowiązkowy. Jednak atrakcyjność oferty sprawia, że pracownicy wielu firm są nią bardzo zainteresowani. Decyzja o utworzeniu PPE w przedsiębiorstwie, należy do właściciela firmy. Na pozytywną decyzję o wprowadzeniu Programu może wpłynąć oddolna inicjatywa pracowników, którzy przekonają pracodawcę o zaletach PPE w Polsce i na świecie.

Firma oferująca PPE swoim pracownikom może z skorzystać z ulgi przy ustalaniu podstawy do naliczenia składek do ZUS a także może wliczyć wydatki związane z finansowaniem i obsługą PPE w koszty przedsiębiorstwa.

Comiesięczna składka na PPE

Składka na Pracowniczy Program Emerytalny odprowadzana jest częściowo przez pracodawcę i pracownika.

Pracodawca finansuje składkę podstawową, a pracownik może zadeklarować wpłacanie składki dodatkowej, która z reguły potrąca jest z wynagrodzenia. Całość składki wpływa do banku lub instytucji finansowej, która zajmuje się dalszym zarządzaniem wpłacanymi pieniędzmi. Potrącanie składki z pensji sprawia, że wpłaty na PPE są dokonywane regularnie.

Składka odprowadzana na PPE jest zazwyczaj określana procentowo i może wynosić do 7% pensji brutto pracownika. Dzięki takiemu ustaleniu wysokości składki, wpływ na PPE, rośnie przy każdej podwyżce składając się na większy kapitał. Składka odprowadzana przez firmę może stanowić mocny element motywacyjny dla pracowników, ponieważ jest wyliczana od wszystkich składników wynagrodzenia, za które pracodawca odprowadza składkę zdrowotną. Pracownik może także wpłacać do PPE dobrowolną składkę dodatkową do wysokości limitu corocznie określanego ustawą.

Zalety dla pracownika

PPE to dla pracownika wiele korzyści. Podstawową stanowi uzyskanie dodatkowych oszczędności na emeryturę w ramach 3 filaru oraz ochrony ubezpieczeniowej w trakcie opłacania składki przez pracodawcę. Zgodnie z konstrukcją produktu, część inwestycyjna może obejmować profesjonalnie dobrane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe  (UFK). Zasady przystąpienia do programu są proste i jasne bez konieczności weryfikacji stanu zdrowia.

Każdy posiadacz PPE może dokonywać indywidualnych dodatkowych wpłat w zależności od indywidualnych możliwości finansowych. Wypłata środków z PPE po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Jakie korzyści z PPE czerpie pracodawca?

Pracodawcy wdrażający PPE dla swoich pracowników doceniają program jako skuteczny, pozapłacowy system motywacyjny. PPE jest grupowym ubezpieczeniem na życie połączonym z inwestycją w ramach 3 filara, co stanowi dużą wartość dla osób zatrudnionych w firmie. Firma opłacająca pracownikom PPE ma możliwość wliczenia składki (opłacanej przez pracodawcę) w koszty uzyskania przychodu. Składki podstawowe nie są wliczone do wynagrodzenia, stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. PPE jest dość elastycznym produktem, dającym możliwość czasowego zawieszenia opłacania składki a nawet czasowego zawieszenia programu.

Na co zwrócić uwagę przystępując do PPE

 

Bardzo ważne jest terminowe opłacanie składki. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do zachowania ochrony ubezpieczeniowej i stabilności inwestycji. Trzeba ponadto pamiętać, że PPE jest produktem inwestycyjnym i jak każdy produkt o takim charakterze, wiąże się z ryzykiem. Oznacza to, że Pracowniczy Program Emerytalny nie zapewnia gwarancji wpłaconego kapitału.

Istotna jest także zasada, że zgromadzone w PPE środki po ustaniu stosunku pracy mogą być przeniesione do IKE lub do innego PPE.

Wady PPE, czyli o wypłacie pieniędzy z programu

 

Wypłata środków możliwa jest na wniosek Ubezpieczonego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub po uzyskaniu przez niego prawa do emerytury i ukończeniu 55 lat. Wypłata środków następuje bez wniosku Ubezpieczonego po ukończeniu przez niego 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z takim wnioskiem. Ten aspekt wypłaty pieniędzy dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat jest przez niektórych traktowany jak wada PPE. Chcąc wypłacić zgromadzone pieniądze wcześniej, naliczany jest wysoki ZUS i podatek Belki. Na pewno jako wadę można uznać brak elastyczności: wysokość składki na PPE, która jest niezależna od oceny indywidualnych wyników pracy, przez co traci swoją funkcję motywacyjną.

Zalety PPE, czyli dlaczego warto starać się o uruchomienie programu przez pracodawcę

Mówiąc o plusach PPE, najprościej porównać wysokość emerytury z ZUS oraz pieniądze, jakie będą wypłacane dodatkowo, gdyby pracodawca płacił np. maksymalną 7% składkę na PPE.

Przed zawarciem umowy istotne jest przeanalizowanie jej warunków i obranej strategii inwestowania kapitału.

Więcej informacji o pracowniczych programach emerytalnych można przeczytać na http://pkoubezpieczenia.pl/ubezpieczenia/ppe