Menu

Podatek od środków transportu – kto i kiedy musi go zapłacić?

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami oraz koniecznością płacenia niezbędnych podatków. Rozliczenia te zazwyczaj kojarzą się z podatkiem VAT, jednak warto pamiętać, że branża transportowa opodatkowana jest również w inny sposób. 

Bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi firmę transportową, jest podatek od środków transportu, często nazywany także podatkiem transportowym. Obowiązek zapłaty podatku obejmuje bardzo wiele osób, które prowadzą działalność w sektorze transportu. Warto więc wiedzieć czym jest podatek od środków transportu, ile on wynosi, kto powinien go zapłacić i w jaki sposób zaksięgować podatek od środków transportu?

Czym jest podatek od środków transportu?

Podatek od środków transportu jest jednym z tak zwanych podatków lokalnych, co oznacza, że płacony jest on w gminach, w których dany podatnik ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Nie są to więc podatki, które płacone są do urzędu skarbowego. 

Podatki lokalne w tym również podatek od środków transportu stanowią dochody gmin w odróżnieniu na przykład od podatku VAT, który zasila bezpośrednio budżet państwa. Podatek od środków transportu został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Według obowiązujących przepisów opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają autobusy, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton, wyjątkiem są tutaj przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą.

Wysokość podatku od środków transportu jest zależna od rodzaju pojazdu ciężarowego oraz jako wagi. Ministerstwo Finansów co roku uaktualnia minimalne i maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Przypadku samochodów ciężarowych podatek od środków transportowych wynosi:

  • Od 3,5 tony do 5,5 tony wyłącznie – 912,48 zł
  • Od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1522,21 zł
  • Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1826,64 zł
  • 12 ton lub więcej – 3485,69 zł

Kto powinien zapłacić podatek od środków transportu?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek złożenia deklaracji oraz uregulowania opłat w związku z podatkiem od środków transportu mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które są właścicielami opisanych wcześniej środków transportu. 

Moment powstania obowiązku podatkowego ma miejsce w pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek transportu został zarejestrowany, w tym przypadku dzień nabycia pojazdu nie jest istotny, a liczy się wyłącznie data jego rejestracji. Za właścicieli tego typu środków transportowych uważane są również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które dany środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych, które zostały zarejestrowane na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną danemu podmiotowi polskiemu. 

laptop z kalkulatorem

W przypadku gdy dany środek transportu stanowi własność dwóch lub większej ilości osób fizycznych, lub prawnych, obowiązek podatkowy związany ze środkami transportu ciąży na wszystkich współwłaścicielach. Jeśli środek transportu zmieni właściciela to obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jak zaksięgować podatek od środków transportu?

Żaden przedsiębiorca działający w tej branży nie uniknie podatków w transporcie. Oprócz samego opłacania podatków bardzo ważne jest również ich księgowanie. W księgach rachunkowych podatek od środków transportu zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, jako świadczenie na rzecz budżetu gminy ujmuje na koncie 40-3 „podatki i opłaty” lub odpowiednim koncie w zespole 5. W przypadku gdy kwota podatku od środków transportowych z punktu widzenia jednostki nie jest istotna, to można ponieść koszty jednorazowo, za cały rok, w pierwszym miesiącu danego roku. Jeśli natomiast kwota ta ma znaczący wpływ na wynik finansowy bieżącego miesiąca, wskazany jest jej rozliczenie za pośrednictwem konta 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.